اشکال مختلف بینی !

اشکال مختلف بینی !
شکل بینی شما جز کدام دسته است؟! شکل بینی مانند سایر اعضای بدن منحصر به فرد است، بنابراین بینی افراد دقیقا یکسان نخواهد بود. با این حال، ویژگی های مشترکی وجود دارد که افراد می توانند برای شناسایی بینی های مشابه با آن ها مقایسه کنند.
ادامه مطلب